วันที่ 10 ธันวาคม 2557
ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

เลขที่หนังสือเห็นชอบ

เลขที่โครงการ

ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
จังหวัดที่ตั้งโครงการ
ประเภทโครงการ
บริการชุมชนและที่พักอาศัย เหมืองแร่ อุตสาหกรรม
สำรวจผลิตปิโตรเลียม พลังงาน คมนาคม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน แหล่งน้ำ
   
สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
โครงการที่เกิดขึ้น
  ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ
  ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว
 
หน่วยงานอนุญาต
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
เริ่ม
ถึง
 
   
   
   
   
พบ 5,120 รายการ จาก 5,120 รายการ
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภท
โครงการ
จังหวัดที่ตั้ง
โครงการ
วันที่ออกหนังสือ
เห็นชอบ
หน่วยงานอนุญาต
1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
2 Row 2 Row 2        
3 Row 2 Row 2        
4 Row 3 Row 3        
5            
6            
7            
8            
9            
10            

หน้าที่ 1 จาก 520 หน้า
 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>